Gaande golf, hbd=42x380x23cm

Acaciana (hangend), hbd=80x230x80cm en Rietbogen (op de vloer), hbd=80x100x100cm

diepzeetop, hbd=50x84x64cm

Staande messen, hbd=12x24x30cm

Net gevangen lucht, hbd=80x130x60cm

Net gevangen lucht, hbd=80x130x60cm

Net gevangen lucht, hbd=80x130x60cm

Lichtloper hbd= 350x294x200 cm

Lichtloper hbd= 350x294x200 cm

Lichtloper hbd= 350x294x200 cm

Lichtloper hbd= 350x294x200 cm